Pro akcionáře

1.6.2021

Výroční zpráva za rok 2020


Rok 2020 se odehrál ve znamení celosvětové pandemie covid-19. Důsledky virové epidemie jsme pocítili zejména v první vlně (říjen – listopad), kdy v pracovním procesu chybělo najednou až 40 lidí. Požadavky trhu jsme však beze zbytku naplnili. Výsledkově se rok 2020 řadí k nejlepším v historii, zúročili jsme stále příznivé ceny vstupů, zejména cukru a jablečného koncentrátu. Vytvořené zdroje z let 2019-20 jsme použili na vybudování chladících skladovacích kapacit pro jablečný koncentrát a dovybavení výrobních zařízení a kapacit u dětských přesnídávek - multiverter a kamerová inspekce.

 

Zde je výroční zpráva 2020 ke stažení ve formátu PDF.
14.5.2021

Pozvánka na valnou hromadu 2021


Představenstvo společnosti LINEA NIVNICE, a. s.IČ: 49970666 se sídlem v Nivnici, U Dvora 190, PSČ 687 51 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 1243 (dále „Společnost“)

svolává dle §402 a násl. zák.č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“)

řádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 3.6. 2021 od 9,00 hodin v sídle Společnosti v Nivnici, U Dvora 190.

Pořad jednání:

1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.

2) Schválení jednacího řádu valné hromady.

3) Volba orgánů valné hromady (tj. předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby, pověřené sčítáním hlasů).

4) Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2020, vč. zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

5) Projednání zprávy dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2020, návrhu na rozdělení zisku (úhradu ztráty) za rok 2020 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

6) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2020.

7) Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za účetní období roku 2020.

8) Určení (schválení) osoby auditora Společnosti dle §17 odst.1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, pro povinný audit Společnosti.

9) Závěr valné hromady.

Prezence akcionářů bude probíhat od 08,30 hodin v místě konání valné hromady.
Celá pozvánka zde
30.10.2020

Konsolidovaná výroční zpráva za rok 2019


V konsolidovaném celku LN-LS za rok 2019 pokračoval trend zvýšeného výsledku hospodaření. Kapitálová skupina LN - LS zaznamenala rekordní výsledek jako důsledek kombinace nižších vstupních cen surovin a posilování prodeje zejména v ČR.

Zde je konsolidovaná výroční zpráva 2019 ke stažení ve formátu PDF.
29.3.2020

Výroční zpráva LINEA SK za rok 2019


Spoločnosť dosiahla v roku 2019 velmi dobrého hospodárského výsledku, ktorý korešpondoval s rekordnými výsledkami materskej firmy.
Príslubom v roku 2020 je potenciálny návrat do siete hypermarketov TESCO.

 

Zde je výroční zpráva 2019 ke stažení ve formátu PDF.
 
12.6.2019

Výroční zpráva za rok 2018


V roce 2018 byla stěžejní investiční akcí instalace 2 plnících linek typu kapsička 100 gr a 200 gr. S tím souvisela taky inovační aktivita - 16 nových výrobků v obalu 200 gr (smoothie, šťávy, nápoje a XXL ovocné přesnídávky). Souběžně probíhala stavba skladu hotových výrobků I. etapa, na kterou naváže v roce 2019 instalace bezobslužné přepravy produktů ze 4 plnících linek.
Dále pokročila unifikace výrobků v obalech TetraPak 1 l a to převedením obalu Tetra Brick na Tetra Prismu, s cílem snížit náklady vyšší efektivností nákupu obalů a samotné výroby. Sezona zpracování ovoce 2018 patřila mezi nejúspěšnější. Potřetí v historii jsme překonali zpracování jablek v objemu nad 20 000 t. Nízká výkupní cena a efektivita zpracování vytvořily příznivé předpoklady k dobrému hospodářskému výsledku v roce 2019.

Zde je výroční zpráva 2018 ke stažení ve formátu PDF.
7.5.2019

Pozvánka na řádnou valnou hromadu 2019POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
Představenstvo společnosti
LINEA NIVNICE, a. s.
IČ: 49970666

se sídlem v Nivnici, U Dvora 190, PSČ 687 51
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 1243
(dále „Společnost“)

svolává dle §402 a násl. zák.č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) řádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 4. 6. 2019 od 9,00 hodin v sídle Společnosti v Nivnici, U Dvora 190.

Pořad jednání:
1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2) Schválení jednacího řádu valné hromady.
3) Volba orgánů valné hromady (tj. předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby, pověřené sčítáním hlasů).
4) Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2018, vč. zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.
5) Projednání zprávy dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2018, návrhu na rozdělení zisku (úhradu ztráty) za rok 2018 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.
6) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2018.
7) Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za účetní období roku 2018.
8) Určení (schválení) osoby auditora Společnosti dle §17 odst.1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, pro povinný audit Společnosti.
9) Rozhodnutí o určení mzdy.
10) Schválení zajištění úvěrující banky.
11) Závěr valné hromady.

Prezence akcionářů bude probíhat od 08,30 hodin v místě konání valné hromady.

 

Celá pozvánka zde
27.2.2018

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu 2018


Představenstvo společnosti, LINEA NIVNICE, a. s. se sídlem v Nivnici, U Dvora 190, PSČ 687 51 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 1243 (dále „Společnost“)

svolává dle §402 a násl. zák.č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“)

mimořádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 28.2.2018 od 9,00 hodin v sídle Společnosti v Nivnici, U Dvora 190.


 Celá pozvánka zde
5.6.2015

Pozvánka na valnou hromadu


 

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
Představenstvo společnosti LINEA NIVNICE, a. s.
IČ: 49970666

 

se sídlem v Nivnici, U Dvora 190, PSČ 687 51
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 1243
(dále „Společnost“)

svolává dle §402 a násl. zák.č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“)
řádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 17.6 2015 od 9,00 hodin v sídle Společnosti v Nivnici, U Dvora 190.


Pořad jednání:
1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2) Schválení jednacího řádu valné hromady
3) Volba orgánů valné hromady (tj. předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby, pověřené sčítáním hlasů).
4) Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2014, vč. zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
5) Projednání zprávy dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2014, návrhu na rozdělení zisku (úhradu ztráty) za rok 2014 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
6) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2014
7) Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za účetní období roku 2014
8) Určení (schválení) osoby auditora Společnosti dle §17 odst.1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, pro povinný audit Společnosti
9) Závěr valné hromady


Prezence akcionářů bude probíhat od 08,30 hodin v místě konání valné hromady.

Návrhy usnesení se zdůvodněním:

V rámci bodu 1 pořadu valné hromady bude valná hromada formálně zahájena, není navrhováno přijetí žádného usnesení.

V rámci bodu 2 pořadu valné hromady je navrhováno přijetí následujícího usnesení:
„Valná hromada schvaluje návrh jednacího řádu ve znění předloženém představenstvem, zpřístupněného v sídle společnosti, jehož znění je přílohou zápisu z této valné hromady“.
Zdůvodnění: Jednací řád podrobněji upravuje průběh valné hromady.
V rámci bodu 3 pořadu valné hromady je navrhováno přijetí následujícího usnesení:
„Valná hromada volí orgány valné hromady v následujícím složení:
• předseda valné hromady, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu, osoba pověřená sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: Volba orgánů valné hromady vyplývá z §422 zákona o obchodních korporacích a čl. 12 stanov Společnosti.

V rámci bodu 4 pořadu valné hromady je navrhováno přijetí následujícího usnesení:
„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2014, vč. zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou“.

Zdůvodnění: zpráva představenstva a zpráva o vztazích bude součástí výroční zprávy. Podle §84 a §436 odst.2 zákona o obchodních korporacích seznámí statutární orgán akcionáře na valné hromadě s příslušnými zprávami.

V rámci bodu 5 pořadu valné hromady je navrhováno přijetí následujícího usnesení:
„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2014, návrhu na vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou v roce 2014“.

Zdůvodnění: Dozorčí rada předkládá valné hromadě v souladu s §447 odst.3 zákona o obchodních korporacích své vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za účetní období roku 2014 a v souladu s §83 odst.1 zákona o obchodních korporacích své stanovisko k přezkumu zprávy o vztazích.

V rámci bodu 6 pořadu valné hromady je navrhováno přijetí následujícího usnesení:
„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014, ověřenou auditorem“.

V rámci bodu 7 pořadu valné hromady je navrhováno přijetí následujícího usnesení:
„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření takto:
Rozdělení hospodářského výsledku – zisku roku 2014 ve výši 27 234 357,37 Kč. Zisk bude rozdělen způsobem, jak byl při prezenci k nahlédnutí přítomným akcionářům společnosti a přednesen jako návrh představenstva ke schválení valnou hromadou, a je přílohou tohoto zápisu z valné hromady“.

Zdůvodnění k bodu 6 a 7:
Schválení účetní závěrky a rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření je dle §421 odst.2 písm. g) a h) a §403 zákona o obchodních korporacích v působnosti valné hromady.

V rámci bodu 8 pořadu valné hromady je navrhováno přijetí následujícího usnesení:
„Valná hromada společnosti ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákona o auditorech, určuje, že auditorem společnosti pro účely povinného auditu účetní závěrky společnosti za rok 2015 a za následující účetní období, případně pro účely povinného auditu konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2015 a za účetní následující období bude společnost Ing. Ivan Kučera, Na Zápovědi 428, 686 05 Uherské Hradiště, dekret KAČR 353, IČ 65267184“.

Zdůvodnění:
Určení osoby auditora vyplývá ze zákona o auditorech.

V rámci bodu 9 pořadu valné hromady bude valná hromada formálně ukončena, není navrhováno přijetí žádného usnesení.

 

Účast na valné hromadě:
Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení. V případě zastoupení je zástupce akcionáře povinen před zahájením valné hromady (při prezenci) předložit představenstvu písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem (zmocnitelem), z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách, a osoba oprávněná jednat za akcionáře se prokáže platným dokladem totožnosti. Podpis zastoupeného akcionáře (zmocnitele) na této plné moci musí být úředně ověřen.

Práva akcionářů:
Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, zejména hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a které jsou předmětem jednání valné hromady, uplatňovat návrhy a protinávrhy. Přítomní akcionáři se v rámci prezence zapisují do listiny přítomných akcionářů.
Základní kapitál Společnosti je rozvržen do 109.107 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každé akcie, přičemž každých 1.000 Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomní akcionáři vlastnící akcie představující více než 50 % základního kapitálu. Hlasování se děje aklamací.
Akcionář je oprávněn uplatňovat na valné hromadě návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Je při tom povinen postupovat v souladu s ust. § 361 a násl. zákona o obchodních korporacích a stanovami Společnosti.

Náklady vzniklé v souvislosti s účastí na valné hromadě si každý akcionář hradí sám.

Získání informací:
Akcionáři a případně jiné oprávněné osoby mají právo ode dne uveřejnění tohoto oznámení v sídle Společnosti v sekretariátu ředitele v pracovních dnech od 08:00 do 12:00 hod. nahlédnout zdarma do řádné účetní závěrky, zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a zprávy o vztazích, a dalších dokumentů, týkajících se Společnosti a valné hromady, zejména této pozvánky, dokumentů týkajících se pořadu jednání valné hromady, včetně návrhů usnesení valné hromady a doručených návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popř. stanovisek představenstva.

V souladu s ustanovením § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, je řádná účetní závěrka za rok 2014 pro akcionáře k nahlédnutí v sídle Společnosti v sekretariátu ředitele v pracovních dnech od 08:00 do 12:00 hod.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2014 (v tis.Kč)
Aktiva celkem 575 176 Pasiva celkem 575 176
Dlouhodobý majetek 267 549 Vlastní kapitál 266 279 Výnosy 997 467
Oběžná aktiva 304 813 Cizí zdroje 303 795 Náklady 970 233
Časové rozlišení 2 814 Časové rozlišení 5 102 HV za účetní období 27 234

V Nivnici dne: 11. 5. 2015
LINEA NIVNICE, a.s.:
Ing. Gabriel Slanicay,
předseda představenstva
Ing. Stanislav Hanák
místopředseda představenstva
 Úvod / Osobní údaje / O nás / Novinky / Produkty / Recepty / hello